Gebruiksvoorwaarden

MMedical EA B.V. (hierna verder vermeld als ‘’MMedical’’, ‘’onze’’, ‘’wij’’ of ‘’ons’’) biedt u (‘’medische professional’’, ‘’medische instelling’’ of ‘’organisatie’’) middels onze website(s) informatie aangaande de gehele procedure voorafgaand aan het uitzenden van medische professionals naar het buitenland. MMedical EA B.V. is onderdeel van MMedical Group B.V. Onze website is speciaal voor u gemaakt om u reeds voor en tijdens het wervingsproces te helpen. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van deze website. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan dat u akkoord gaat en dat u zich zal houden aan deze voorwaarden. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u geen gebruik te maken van deze website.

Terms of Business for Clients

Indien MMedical een geschikte kandidaat via de telefoon, social media, post of e-mail introduceert voor een tijdelijke opdracht of een permanente tewerkstelling bij onze cliënten, zullen deze introducties onderworpen zijn aan onze ‘’Terms of Business for Clients’’. We bieden al onze cliënten tijdens of na registratie een kopie aan van de ‘’Terms of Business for Clients’’ die op hun van toepassing zijn. Deze gebruiksvoorwaarden zijn enkel ter aanvulling van en niet een vervanging van onze ‘’Terms of Business for Clients’’.

Gebruik van de website

U heeft toegang tot meeste delen op de website enkel voor legale doeleinden en indien op zoek naar medische werkgelegenheid, werving van personeel of hulp bij uw medische carrière. U erkent en accepteert dat het gebruik van deze website enkel onder uw verantwoordelijkheid valt. Indien u gebruik maakt van de website weerhoudt u zich van handelingen die ons imago, belangen of rechten aangaande MMedical EA B.V. of andere branches (lees: MMedical Group bedrijven) kunnen schaden. U zult het normale gebruik van de website door andere bezoekers niet belemmeren door schade te brengen aan de website, door deze onbruikbaar, overbelast of op enigerlei wijze negatief te beïnvloeden. We doen ons uiterste best om bestaande virussen op te sporen door de beste gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen. Toch dient u rekening te houden dat deze veiligheidsmaatregelen het niet-bestaan van virussen of andere elementen die wijzigingen kunnen aanbrengen in uw computersystemen of in uw bestanden op uw systeem niet geheel kan uitsluiten. U bent volledig verantwoordelijk voor uw verstrekte informatie op de website. U bent verantwoordelijk voor de garantie dat alle verstrekte informatie juist, accuraat, up-to-date en niet misleidend is of misleidend of bedrieglijk kan zijn en dat het niet discriminerend, obsceen, beledigend, lasterlijk of anderszins onwettig, onrechtmatig of in strijd met enige toepasselijke wetgeving, regelgeving, richtlijnen of gedragscodes of de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van enig persoon in enig jurisdictie is. U bent tevens verantwoordelijk voor de garantie dat alle informatie, gegevens en bestanden vrij zijn van virussen of andere routines of andere platformen die kunnen leiden tot schade of kunnen interfereren met enig systeem of andere gegevens alvorens deze op de site worden geplaatst. We behouden het recht om de door u verstrekte informatie van de website naar eigen goeddunken te verwijderen op elk gewenst moment en om welke reden dan ook zonder de verplichting om uitleg te geven.

Onbeschikbaarheid van de website

We doen ons uiterste best om de website continue online, soepel en storingvrij te houden. Echter zal MMedical niet verantwoordelijk zijn indien de website, om welke reden dan ook, op een bepaald moment of voor een bepaalde periode onbeschikbaar is. Toegang tot de website is te allen tijde toegestaan echter behouden wij ons recht om de inhoud en onze diensten op de website te verminderen of te beëindigen zonder kennisgeving. Wij kunnen elk aspect van de website op ieder tijdstip wijzigen, opschorten of stopzetten.

Wijzingen aan deze voorwaarden

We zijn gerechtigd deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen door de aangepaste voorwaarden op de website te plaatsen. U zult geacht worden in te stemmen met de aangepaste voorwaarden bij een volgende keer dat u gebruik maakt van de website na een wijziging. Eventuele wijzingen die aan deze voorwaarden worden gemaakt, zullen in de toekomst op deze zelfde pagina worden geplaatst.

Informatie bevestigd door u

Wij zullen de door u verstrekte gegevens samenvoegen en deze gebruiken om ons te helpen bij het wervingsproces. Het verwerken en opslaan van uw verstrekte informatie is cruciaal voor ons om kandidaten (‘’medische professionals”) en onze cliënten (‘’medische instellingen’’) van de beste service te voorzien. Wij geloven dat deze informatie ons helpt om vast te stellen wat het meest voordelig en gunstig is voor onze gebruikers en met deze informatie kunnen we doorgaan met het verbeteren van onze service en diensten. Dergelijke informatie zal beschikbaar worden gesteld voor potentiële werknemers en klanten. Informatie over onze internationale vacatures zullen beschikbaar zijn voor potentiële kandidaten en/of zullen direct worden weergegeven op de website. We kunnen informatie en statistieken over bezoekers van onze website verzamelen, hieronder valt tevens de informatie die door u verstrekt wordt, waarmee we inzicht kunnen krijgen in onze gebruikers, als groep, waardoor we het wervingsproces kunnen verbeteren. Wij kunnen ook aanvullende informatie delen met een geselecteerde groep derden, zonder individuele namen of identificerende informatie openbaar te maken. Niet alle derde uitzendbureaus zijn akkoord gegaan met onze gebruiksvoorwaarden en indien zij onze gebruiksvoorwaarden schenden, mogen zij geen gebruik maken van onze diensten. U staat ons toe om uw verstrekte informatie op elk van deze manieren te gebruiken. Het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke informatie staat verder beschreven in ons privacy beleid.

Links en Linking

Als extra dienst en service naar onze gebruikers, kan deze website hyperlinks bevatten naar externe websites die mogelijk van belang kunnen zijn voor u. MMedical is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites.

We beoordelen, controleren en keuren deze sites en hun inhoud niet. MMedical verleent geen goedkeuring en doet geen uitspraken over deze sites en het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Derden die naar onze website willen linken, kunnen dit enkel doen op voorwaarde dat er wordt gelinkt naar de hoofdpagina van onze website en dat hier toestemming voor is gegeven door MMedical. Indien u naar onze website wilt linken, dient u zich van te voren te wenden tot info@mmedical.nl. MMedical behoudt het recht om een link naar de hoofdpagina van MMedical te verbieden of te annuleren op enig moment, zeker indien de activiteiten of de inhoud van de website waar de hyperlinks geplaatst worden, onwettig zijn. MMedical is niet verplicht uitleg te geven aan derden over een weigering of intrekking van eerdere toestemming voor het linken naar onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is uitdrukkelijk verboden voor de gebruikers om enig reproductie, transformatie, distributie, publieke communicatie, beschikbaar maken, extractie, hergebruiken, hersturen of op enig manier gebruiken, door enig middel of procedure, enig onderdeel van de MMedical website, tenzij wettelijk toegestaan of indien autorisatie is verleend door de eigenaar van de relevante rechten. Tenzij anders vermeld, is MMedical Group B.V. eigenaar van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in alle gebruikte materialen op de website. U mag geen van de pagina’s van de website downloaden, kopiëren, printen tenzij dit voor eigen gebruik is en u rekening houdt met de geldende auteurs- en eigendomsrechten. Kopiëren en distributie voor enig onderneming of commerciële doeleinden is niet toegestaan. Framing, harvesting en scraping of andere veranderingen in de inhoud van de website is niet toegestaan. U zult geen poging wagen om de software, codering of enige informatie van de website te ontcijferen, uit elkaar te halen, terug te leiden of een wijziging aan te brengen; daarnaast zult u geen materiaal op de website plaatsen wat inbreuk doet op andere intellectuele eigendomsrechten van ieder ander derde partij. De gebruiker zal te allen tijde de industriële en intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op de MMedical website respecteren, ongeacht of deze eigendom zijn van MMedical Employment Agency B.V., van MMedical Group bedrijven of van derde partijen.

Recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden mede door MMedical en het Nederlands recht beheerst en de gebruiker zal onderhevig zijn aan de rechtbank van de Den Haag en uitdrukkelijk afzien van enig ander jurisdictie. Sommige goederen en diensten aangeboden via deze website kunnen mogelijk niet wettelijk of anders niet toegestaan zijn in bepaalde landen anders Nederland. Indien u wenst te bestellen, ontvangen, aan te schaffen of anderszins te profiteren van enigerlei dienst, zijn wij niet aansprakelijk voor uw eventuele geleden schade door gebruik van de website indien hiervan geen sprake zou zijn als u toegang had tot de website als zijnde een Nederlandse inwoner.

Inhoud op deze website

De inhoud op de MMedical website is beschikbaar voor gebruiker door MMedical met informatie vanuit haarzelf, MMedical Group bedrijven of van derde partijen. Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en zo volledig mogelijk is, wordt een deel van de informatie aan ons door derden geleverd en zijn wij dus niet altijd in staat om de juistheid en volledigheid van deze informatie te controleren. We hebben geen enkele aansprakelijkheid aangaande enige onjuistheid of onvolkomenheid op deze website of aangaande verstrekte informatie door u op de website, enig ander gebruiker, enig ander persoon of enig ander derde partij.

Handelsmerken

MMedical EA B.V. en MMedical Group B.V. gebruiken namen van producten/diensten die verwijzen naar ofwel handelsmerken en/of dienstmerken of geregistreerde handelsmerken en/of geregistreerde dienstmerken. Eerder genoemde zijn in eigendom van MMedical Group B.V.

Beëindiging

We mogen uw toegang tot deze website zonder vooraankondiging op elk gewenst moment beëindigen (waaronder de diensten of informatie beschikbaar hierop) of een andere deel hiervan zonder uitleg.

Beperking van de aansprakelijkheid

MMedical aanvaardt geen verantwoordelijk voor enig verlies of schade die kan voortkomen uit een persoon die vertrouwt op of gebruikt van de informatie op deze site. De informatie op deze website waaronder informatie over salaris of vragenlijsten worden gegeven in goed vertrouwen en MMedical gebruikt al haar inspanning om ervoor te zorgen dat deze juist is. Echter MMedical geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot dergelijke informatie en al dergelijke verklaring en garanties, uitdrukkelijk of impliciet, worden uitgesloten. Het materiaal wat op onze website staat weergegeven wordt geleverd zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten MMedical EA B.V., MMedical Group B.V., en derde partijen verbonden aan ons, hierbij uitdrukkelijk het volgende uit. MMedical is jegens een persoon die afhankelijk is van of gebruik maakt van de informatie op onze website niet aansprakelijk voor: verlies van inkomsten; verlies van feitelijke of verwachte salaris; verlies van feitelijke of verwachte winsten of contracten hetzij in de normale gang van zaken hetzij anders (inclusief, zonder grenzen, verlies van winsten op contracten); verlies van of schade aan kansen op werkmogelijkheden, verlies van opportuniteit; verlies van het gebruik van geld; verlies van verwachte besparingen; verlies van zaken; verlies van goodwill; verlies of schade aan reputatie; verlies of beschadiging van gegevens; verlies van tijd voor management of administratie; juridische en andere professionele honoraria en uitgaven; of (b) enig indirect of direct verlies ten gevolge van schade ontstaan (inclusief zonder beperking van verstand of valse verklaring, nalatigheid, andere onrechtmatige daden, contractbreuk, of schending van een wettelijke plicht) die direct of indirect voortvloeien uit de onderwerp van deze site.

Echter, niks van bovenstaande gegevens zal onze verantwoordelijkheid uitsluiten voor fraude, voor dood of persoonlijke schade, ontstaan door nalatigheid of voor zover niet anders is toegestaan door de wet. We sluiten alle vertegenwoordiging, garanties en andere voorwaarden met betrekking tot deze website en uw gebruik hiervan uit voor zover toegestaan door de wetgeving.

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en acht ons schadeloos tegen alle kosten, uitgaven, claims, verliezen, verplichtingen of procedures die voortvloeien uit het gebruik of misbruik door u van deze site. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen indien iemand een claim maakt tegen u in verband met uw gebruik van deze website.

Geregistreerd kantoor

MMedical EA B.V.
Zeestraat 64
2515AC Den Haag
Nederland
 
Kvk:          61193925
BTW:         NL854248286B01